Công nhận đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty CP TMDV Quốc tế Bắc Luân
Xuân Hương22/03/2019 5:00 PM

Ngày 21/3/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 571/QĐ-TCHQ về việc công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty CP TMDV Quốc tế Bắc Luân.

Công ty CP TMDV Quốc tế Bắc Luân (MST: 5701334680); địa chỉ: Khu 4, phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 5701334680 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 06/11/2009 và cấp thay đỏi lần thứ 1 ngày 18/4/2011.

Công ty CP TMDC Quốc tế Bắc Luân có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định của Tổng cục Hải quan có hiệu lực kể từ ngày ký.