Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát nội ngành tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái
Ngọc Linh13/03/2019 11:00 AM
Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã triển khai đồng bộ công tác kiểm tra, kiểm soát nội ngành tại đơn vị

Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã triển khai đồng bộ công tác kiểm tra, kiểm soát nội ngành tại đơn vị

Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái với đặc thù quân số đông, địa bàn hoạt động trải dài, loại hình XNK phức tạp, số lượng DN có hoạt động XNK qua địa bàn chiếm trên 70% số lượng doanh nghiệp trong toàn Cục Hải quan tỉnh; do đó, công tác kiểm tra, kiểm soát nội ngành tại đơn vị giữ vai trò hết sức quan trọng, quyết định tới việc đảm bảo an toàn nội bộ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, nâng cao năng lực cạnh tranh, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Thời gian qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã triển khai đồng bộ công tác kiểm tra, kiểm soát nội ngành tại đơn vị như: Thực hiện nghiêm Quyết định 4398/QĐ-TCHQ ngày 20/12/2016 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Sửa đổi quy chế làm việc tại đơn vị theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; Kiện toàn Tổ giám sát thực hiện kỷ cương, kỷ luật do đồng chí Chi cục trưởng làm Tổ trưởng. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác hàng quý, trong đó gắn trách nhiệm trực tiếp của từng thành viên trong Tổ kiểm tra đối với những hồ sơ, tờ khai được kiểm tra và chịu trách nhiệm liên đới nếu các đoàn kiểm tra, thanh tra khác phát hiện sai sót.

Qua đó, đã từng bước đưa công tác kiểm tra, kiểm soát của các Đội/Tổ công tác đi vào nền nếp, chất lượng các cuộc kiểm tra, tự kiểm tra được nâng lên; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm; tạo được sự chuyển biến tích cực trong lề lối, tác phong, tinh thần trách nhiệm của công chức, người lao động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn Chi cục.

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát nội ngành, coi đây là khâu đột phá trong công tác cán bộ để vừa đánh giá đúng cán bộ lại vừa kiểm soát được cán bộ trong việc thực thi nhiệm vụ; Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã đề ra một số giải pháp nâng cao lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát nội ngành đối với việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan năm 2019 và các năm tiếp theo, như sau:

Một là, các cấp Lãnh đạo phải tập trung thay đổi nhận thức, tư tưởng đổi mới cách làm trong công tác kiểm tra, kiểm soát nội ngành. Cần nâng cao khả năng đánh giá, phân tích, xác định các nguy cơ tiềm ẩn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm; đảm bảo "kiểm trúng, kiểm đúng" và phải có phương pháp kiểm soát có chiều sâu, tác dụng phòng ngừa là chính.

Hai là, tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, xây dựng lực lượng  với mục tiêu "Tinh – Mạnh - Giỏi" về chuyên môn, 2 nâng: cho đội ngũ công chức: Nâng năng lực thực thi công vụ và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, doanh nghiệp với tinh thần làm việc hết lòng hết sức, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với CBCC. Chú trọng rèn khả năng tự nghiên cứu, tự đào tạo, đào tạo lẫn nhau của CBCC và chuyển từ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chung để nâng cao nhận thức, sang bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu, chuyên trách, đào tạo kỹ năng, cách làm cụ thể

Ba là, đối với những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được phát hiện qua công tác kiểm tra, kiểm soát thì Lãnh đạo các cấp phải chủ động có giải pháp khắc phục kịp thời. Các sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải thực hiện nghiêm, đúng người, đúng sai phạm, đúng quy định của Nhà nước, không bao che. Trong quá trình xử lý phải lấy ngăn ngừa, giáo dục làm mục đích.

Bốn là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện quy trình nghiệp vụ hải quan, trong kiểm tra giám sát đảm bảo cấp chi cục kiểm soát được cấp Đội/Tổ, cấp Đội/Tổ kiểm soát được công chức thừa hành. Chuẩn bị điều kiện về nhân lực tốt nhất để triển khai vận hành hệ thống thiết bị, phần mềm nghiệp vụ thuộc Đề án trực ban giám sát trực tuyến của Cục Hải quan tỉnh khi được trang cấp năm 2019.   

Năm là, công tác kiểm tra, kiểm soát của Chi cục phải gắn với kiểm tra, giám sát của Đảng. Tăng cường các hình thức kiểm soát thường xuyên, kiểm tra đột xuất, không báo trước, chú trọng kiểm tra trực tiếp tại hiện trường; đồng bộ trong sử dụng kết quả và theo dõi thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, kiểm soát; phải theo dõi đến cùng việc triển khai, thực hiện các kết luận, kiến nghị, đảm bảo các chủ thể được kiểm tra, kiểm soát thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đúng yêu cầu đã được nêu ra tại các kết luận kiểm tra, kiểm soát.