Hải quan Quảng Ninh quán triệt thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW
Châu Giang13/03/2019 10:00 AM
Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh củng cố, kiện toàn, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh củng cố, kiện toàn, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; động viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng… là những giải pháp Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tập trung triển khai để góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị nội dung Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị.

Cũng theo yêu cầu từ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, trưởng các đơn vị phối hợp với cấp ủy cùng cấp nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ người tố cao, không để xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thuộc phạm vi mình quản lý, phụ trách và tổ chức cá nhân có liên quan bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện việc giám sát thường xuyên, đột xuất không báo trước để kịp thời phát hiện các trường hợp cán bộ công chức có biểu hiện,  hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm các quy định về bảo vệ người tố cáo; từ đó có biện pháp xử lý nghiêm minh và công khai kết quả xử lý.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh củng cố, kiện toàn, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo. Đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra hiện tượng các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù trù dập, bao che người tố cáo hoặc lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, cung cấp thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân, gây mất đoàn kết nội bộ.

Bên cạnh đó, công tác khen thưởng cũng sẽ được chú trọng thực hiện nhằm động viên kịp thời người tố cáo đúng, cán bộ công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo. Qua đó, góp phần tạo động lực, khuyến khích người tố cáo, đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp ý, phê bình, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên.