Từ ngày 28/01/2019: 2 thủ tục hành chính của Bộ Công an thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia
Châu Giang4/02/2019 4:00 PM

Tổng cục Hải quan cho biết, từ ngày 28/01/2019, 02 thủ tục hành chính của Bộ Công an được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Hai thủ tục gồm: (1) Cấp giấy phép mang pháo hoa, thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa vào Việt Nam; (2) Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ đối với trường hợp vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu giấy phép trên hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) đối với 02 thủ tục hành chính nêu trên cho cán bộ hải quan. Đồng thời, yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-customs) để tra cứu, khai thác kết quả xử lý đối với 02 thủ tục hành chính nêu trên và không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản giấy đối với giấy phép đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.