"Kỷ cương, Liêm chính, Chủ động, Quyết liệt" lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018
Xuân Hương4/01/2019 9:00 AM
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị

Ngày 03/01/2019, Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2018 là năm thứ 3 Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh nhận được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh; đã phát huy tốt vị trí, vai trò là một trong những Đảng bộ quan trọng của tỉnh; lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp đột phá

Năm 2018, Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh chung có nhiều thuận lợi: Trung ương tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng đảng; Bộ, Ngành và tỉnh Quảng Ninh quyết liệt chỉ đạo các giải pháp đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng kiến tạo, phát triển bền vững. Tuy nhiên, những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình khu vực và thế giới, căng thẳng thương mại… gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động thương mại biên giới, tác động tới việc thực thi nhiệm vụ chính trị của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt, năm 2018 Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh liên tục được giao bổ sung chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước từ 9.145 tỷ đồng lên 9.500 tỷ đồng và lên 10.000 tỷ đồng.

Trước thời cơ và thách thức, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ, Ngành và của tỉnh gắn với thực tiễn của Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh; nắm chắc, dự báo sát tình hình, Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm với nhiều giải pháp đột phá. Nổi bật là lựa chọn đúng giải pháp cụ thể hóa hiệu quả 13/18 nhóm nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và chủ đề công tác năm của tỉnh Quảng Ninh về "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên" vào các nhiệm vụ, giải pháp tại Đảng bộ.

Các quy chế làm việc được sửa đổi và ban hành đồng bộ bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, điều hành tuân thủ quy định pháp luật, phát huy dân chủ, tăng công khai, minh bạch, tăng giám sát, phản biện từ các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân. Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy đã làm việc với 20/20 chi, đảng bộ cơ sở, Ban Thường vụ các tổ chức đoàn thể… quán triệt, định hướng chỉ đạo bám sát thực tiễn và các nhiệm vụ trọng tâm.

Năm 2018, toàn Đảng bộ tiến hành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền, chủ động nắm bắt thông tin báo chí, dư luận, tư tưởng cán bộ đảng viên từ cơ sở, đồng thời bám sát định hướng của tỉnh; Đổi mới công tác dân vận thông qua mô hình tuyên truyền đến thôn, khe, bản; Chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng gắn với triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, kết hợp hài hòa mục tiêu "4 giữ, 4 xây, 4 chống" của Đảng bộ, đảm bảo an toàn chính trị nội bộ và thống nhất công tác quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế của cả Đảng bộ và cơ quan.

Kết quả tích cực

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh, đã tạo sự chuyển biến từ tư tưởng, nhận thức tới hành động trong từng cán bộ, đảng viên, công chức, mang đến những kết quả tích cực, đặc biệt là trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, quần chúng, phát huy hiệu quả vào kết quả công tác, ý thức phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng như tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, tạo được niềm tin, tranh thủ được sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của hải quan trên địa bàn. Kết quả CDCI 2018 ghi nhận các chỉ số tính minh bạch; thời gian thực hiện thủ tục hành chính hải quan; chi phí không chính thức; mức độ thuận tiện thực hiện thủ tục hải quan; năng lực hệ thống cán bộ và người đứng đầu… đều được doanh nghiệp đánh giá cao, cải thiện đáng kể so với năm 2017.


Đồng chí Bùi Văn Khắng - Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận

Trong công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện Nghị quyết TW6 (khóa XII) gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 3/3/2015 của BCH Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh đã triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với các điểm sáng là: Đề án mô hình thủ tục và quản lý hải quan tập trung tại Chi cục HQCK Móng Cái; kiện toàn mô hình tổ đội công tác giảm từ 35 tổ đội còn 29 tổ đội; Thí điểm tổ chức thi đánh giá năng lực công chức tại 6 lĩnh vực nghiệp vụ; Duy trì tốt công tác quản lý đảng viên từ cấp chi bộ qua ban hành Hướng dẫn triển khai việc quản lý cán bộ, đảng viên theo Quy định 76-QĐ/TW và Hướng dẫn 23-HD/BTCTW; Chú trọng triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tập trung giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành TW và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức TW...

Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật Đảng được nâng cao, đã hoàn thành 10/9 (đạt 111%) số cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đúng tiến độ. Cấp ủy cơ sở đã hoàn thành 17 cuộc kiểm tra theo chuyên đề đối với 69 đảng viên, 05 chi bộ trực thuộc; 17 cuộc giám sát theo chuyên đề đối với 79 đảng viên, 05 chi bộ trực thuộc.

Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan chuyển biến tích cực từ lượng sang chất, với trọng tâm đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành theo hướng nâng cao trách nhiệm cá nhân, vai trò của người đứng đầu và nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng, ban tham mưu, các cơ quan giúp việc Đảng ủy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kiện toàn bộ máy tinh gọn, hiệu quả. 05 chuyên đề với 28 nhóm nhiệm vụ và kế hoạch gồm 13 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với 79 giải pháp và 80 nhóm sản phẩm cụ thể được xây dựng. Đảng bộ ban hành và triển khai hiệu quả Bộ các quy chế hoạt động của Đảng ủy, cơ quan, các đoàn thể thống nhất, sát thực tiễn; 25 quy chế với các lực lượng, ban ngành ngoài Đảng bộ, cơ quan cũng đã được ký kết...

Tích cực hưởng ứng "Năm dân vận chính quyền 2018" theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh phát huy hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, chỉ đạo cụ thể hóa bằng 02 mục tiêu về dân vận, gồm: Vận động nhân dân, doanh nghiệp nâng cao tính tuân thủ pháp luật; Vận động nhân dân không tham gia buôn lậu hoặc tiếp tay cho buôn lậu, chủ động tố giác tội phạm. Đã ký kết Kế hoạch phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, tiếp tục triển khai hiệu quả các quy chế phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương; Phối hợp với Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước- Ban Dân vận Tỉnh ủy và Huyện ủy Hải Hà, Huyện ủy Bình Liêu, Thành ủy Móng Cái tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền pháp luật về công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới tới các thôn, khe, bản trên địa bàn.

Năm 2018, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược của tỉnh Quảng Ninh (đột phá về kết cấu hạ tầng đồng bộ; đột phá trong cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan; phát triển nguồn nhân lực); Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh chỉ đạo triển khai đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua nhiều giải pháp mới, hiệu quả như: Thành lập Tổ ISEC cung cấp thông tin cho doanh nghiệp 24/7; Tổ chức 03 hội nghị cấp Cục ("Diễn đàn Hải quan và Doanh nghiệp - Cùng cam kết, Cùng hành động, Cùng phát triển", "Tọa đàm hải quan với các doanh nghiệp XNK qua địa bàn thành phố Móng Cái", "Gặp mặt Doanh nghiệp XNK nhân ngày Doanh nhân Việt Nam") và trên 20 hội nghị, đối thoại, tham vấn với các doanh nghiệp XNK cấp Chi cục… Nhờ đó, thu hút thêm 344 doanh nghiệp mới, số tờ khai, kim ngạch, số thu ngân sách đều tăng.

Công tác điều hành thu ngân sách vượt chỉ tiêu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan giao, lũy kế hết năm 2018 đạt 10.016,77 tỷ đồng, tăng 66,95% dự toán Bộ Tài chính giao (6.000 tỷ đồng), đạt 100,17% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao (10.000 tỷ đồng). Công tác chống buôn lậu với 4 chỉ đạo đột phá đã đạt kết quả tích cực: phát hiện, bắt giữ 356 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trị giá 26 tỷ đồng, đạt 128% về số vụ và 258% về trị giá so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, môi trường chính trị - xã hội ổn định trên địa bàn.

Các nhiệm vụ khác như: Tiếp tục nâng cao rõ rệt tỷ trọng, chất lượng dịch vụ và phát triển khoa học, công nghệ; Xây dựng đô thị văn minh; Xây dựng và phát triển Khu hành chính kinh tế - đặc biệt Vân Đồn; Tập trung thực hiện chủ đề công tác năm về "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên„... đều đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao vai trò tham mưu, đề xuất với tỉnh Quảng Ninh và Ngành phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh về phát triển kinh tế biên giới, cảng biển, thúc đẩy hoạt động XNK, ổn định và phát triển nguồn thu ngân sách nhà nước qua địa bàn.

Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh đã đạt được trong năm 2018; qua đó, đóng góp quan trọng vào sự phát triển, thành công trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hải quan đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, củng cố đoàn kết nội bộ để lãnh đạo, chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chỉ đạo về các giải pháp triển khai trong năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh cần cụ thể hóa chủ đề công tác năm của tỉnh để xây dựng, triển khai các nhiệm vụ trong năm 2019, xây dựng công tác Đảng, chuyên môn từ cấp Cục đến các Chi cục đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. Trong đó, chú trọng công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp, tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng chuyên nghiệp, liêm chính, kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội ngành; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, kiểm tra đột xuất để chủ động phát hiện, phòng ngừa, chấn chỉnh các vi phạm.

Song song với đó, Hải quan tỉnh cần tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả hơn nữa nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn, đặc biệt là tại cảng Cái Lân; tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định chính sách thuế, quản lý thuế và quy trình thủ tục hải quan. Đồng thời, hoàn chỉnh lực lượng Hải quan làm nhiệm vụ tại sân bay Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long; cầu Bắc Luân 2...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Hải quan tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh và các địa phương, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các ngành quản lý chặt chẽ cửa khẩu, các điểm xuất hàng, điểm thông quan, kiểm soát đường mòn, lối mở… góp phần giữ vững an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội địa bàn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, thay mặt Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh, đồng chí Bùi Văn Khắng – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh khẳng định: Sự quan tâm, theo dõi sát sao từng bước phát triển của Đảng bộ Cục Hải quan trong thời gian qua và sự chỉ đạo kịp thời cũng như những định hướng mang tầm chiến lược của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nói chung, đặc biệt cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nói riêng là một trong những yếu tố quyết định, tạo động lực để Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào thành công chung của tỉnh.

Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan nhấn mạnh: Năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Bám sát chỉ đạo định hướng của Trung ương, Bộ, Ngành và của tỉnh Quảng Ninh, nhất là chủ đề năm công tác năm 2019 của tỉnh là "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ", Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh tập trung nguồn lực để "Tăng tốc, Đột phá, Chất lượng, Hiệu quả" quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, tiếp tục phát huy vị trí, vai trò là một trong những Đảng bộ quan trọng của tỉnh, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự phát triển bền vững và hoàn thành các mục tiêu chiến lược của tỉnh, của ngành Hải quan.


Khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khắng - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh đã được Ban Dân vận Trung ương trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận. 5 tập thể được Cục Hải quan tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018.