Xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD
Xuân Hương29/11/2018 11:00 AM
Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Ngày 27/11/2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành công văn số 3648/HQQN-GSQL hướng dẫn các đơn vị về việc xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức trong đơn vị, nghiên cứu, triển khai thực hiện đúng hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 6827/TCHQ-GSQL ngày 21/11/2018 về việc xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD.

Về chứng từ chứng minh nguồn gốc khoáng sản, các Chi cục Hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng cơ quan hải quan không yêu cầu người khai hải quan phải nộp/xuất trình chứng từ chứng minh nguồn gốc khoáng sản theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Về kiểm tra khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các Chi cục Hải quan kiểm tra thực tế đối với tất cả các lô hàng khoáng sản xuất khẩu theo tiết a, điểm 2 công văn 6827/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan. Trong trường hợp hệ thống VNACCS/VCIS không phân luồng đỏ đối với các lô hàng trên thì thực hiện chuyển luồng để kiểm tra thực tế hàng hóa theo đúng chỉ đạo. Trường hợp qua kiểm tra thực tế hàng hóa không đủ cơ sở để xác định hàng hóa đủ điều kiện xuất khẩu hay không thì công chức hải quan tiến hành lấy mẫu gửi cơ quan kiểm định hải quan thực hiện việc giám định để xác định theo tiết b, điểm 2, công văn 6827/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan.

Việc kiểm tra lượng hàng hóa xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 29, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính).

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Phòng Quản lý rủi ro tiếp nhận các thông tin về việc phân luồng chưa đúng để báo cáo Tổng cục Hải quan thiết lập tiêu chí để kiểm tra thực tế hàng hóa đối với các doanh nghiệp, mặt hàng khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu; theo dõi việc thực hiện phân luồng đối với mặt hàng khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu làm thủ tục xuất khẩu tại các chi cục hải quan.

Phòng Giám sát quản lý về hải quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Chi cục hải quan thực hiện thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo đúng quy định. Đồng thời, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các đơn vị và báo cáo, đề xuất cấp trên đối với những trường hợp vượt thẩm quyền.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Chi cục Kiểm tra sau thông quan tăng cường thu thập thông tin để xây dựng kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng; trong đó, tập trung kiểm tra nguồn gốc khoáng sản theo quy định tại khoản 2, Điều 3, Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng.