Tổng hợp giải đáp vướng mắc tại Diễn đàn Hải quan - Doanh nghiệp năm 2018
2/11/2018 4:00 PM

​Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh giải đáp vướng mắc tại diễn đàn Hải quan - Doanh nghiệp năm 2018.

Cụ thể: theo file đính kèm

http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/3858/Vuong%20mac%20HN%20DN.xlsx