Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính Hải quan
Xuân Hương9/10/2018 3:00 PM
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục HQ cảng Cái Lân

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục HQ cảng Cái Lân

Ngành Hải quan đang phấn đấu đến hết năm 2019 rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới bằng hoặc vượt mức trung bình các nước ASEAN-4 và  hướng tới mục tiêu các nước OECD (phần thuộc trách nhiệm của cơ quan Hải quan); tạo thuận lợi thương mại và thủ tục hải quan; bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan.

Trong công văn ban hành ngày 05/10/2018, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của ngành Hải quan. Trong đó, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thuộc trách nhiệm của tất cả các đơn vị, cá nhân trong ngành, được thực hiện thường xuyên, liên tục, tiến hành đồng bộ trên các mặt như: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan trên tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ và bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan.

Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 03/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đến toàn thể cán bộ, công chức. Tăng cường chỉ đạo, điều hành, kiểm tra công tác cải cách hành chính; gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan rà soát toàn diện việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách  hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, trên cơ sở đó xác định và quy định rõ nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, chỉ rõ những khâu còn yếu, nguyên nhân, trách nhiệm để từ đó có giải pháp cụ thể thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị mình. Với những đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có chứa đựng quy định về thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên thu thập thông tin, rà soát, đánh giá, phát hiện những bất cập của quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách để chủ động đề xuất tháo gỡ vướng mắc, cắt giảm, đơn giản  hóa thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan. Đồng thời, tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định và việc thực hiện thủ tục hành chính…

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai toàn diện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị bảo đảm xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, sản phẩm đầu ra cụ thể, phân công rõ ràng cho từng đơn vị thuộc quyền quản lý. Tăng cường phát hiện, tổng hợp những bất cập, vướng mắc của  hệ thống pháp luật hải quan và pháp luật có liên quan nói chung, quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan và có liên quan nói riêng, đề xuất giải pháp khắc phục vụ thể, báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan. Đồng thời, Hải quan các địa phương cũng được yêu cầu chú trọng khâu tổ chức thực hiện pháp luật hải quan và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan, nhất là đối với cấp Chi cục; tăng cường kiể tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Tổng cục Hải quan, kết quả, hiệu quả cải cách hành chính là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và là tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng.

Trước đó, ngày 03/7/2018, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTC về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính. Chỉ thị yêu cầu: Tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành tài chính đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; cải cách tài chính công theo hướng huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực góp phần đảm bảo an ninh tài chính; chủ động triển khai, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0.

 

 

         Theo kết quả công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan dẫn đầu khối Tổng cục với điểm số 97,5/100 điểm. Tổng cục Hải quan cũng vinh dự là một trong 7 đơn vị thuộc Bộ được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính về những thành tích tiêu biểu trong công tác CCHC năm 2017.