Từ ngày 01/10/2018: tạm dừng hoạt động Điểm xuất hàng khu vực Mốc 1326 và khu vực Mốc 1302/2 thuộc huyện Bình Liêu, Quảng Ninh
Châu Giang22/09/2018 11:00 AM

Ngày 18/9/2018, UBND tỉnh quảng Ninh có công văn số 6807/UBND-TM1 về việc tạm dừng hoạt động Điểm xuất hàng khu vực Mốc 1326 và khu vực Mốc 1302/2 thuộc huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, trên cơ sở ý kiến thống nhất của các sở, ban, ngành và UBND huyện Bình Liêu, UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý: kể từ ngày 01/10/2018, tạm dừng hoạt động đối với Điểm xuất hàng khu vực Mốc 1326 và Điểm xuất hàng khu vực Mốc 1302/2 thuộc huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. 

Hai Điểm xuất hàng trên được mở theo Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 và Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh.