Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
18/08/2018 4:00 PM

​Đội KSHQ số 1 (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Cụ thể theo file đính kèm:

http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/3712/D1%20T8.pdf