Quy định mới về điều kiện đối với thương nhân xuất, nhập khẩu khí
Châu Giang22/07/2018 5:00 PM

Từ ngày 01/8/2018, Nghị định 87/2018/NĐ-CP  của Chính phủ về kinh doanh khí chính thức có hiệu lực thi hành. Nghị định có những quy định về điều kiện đối với thương nhân xuất, nhập khẩu khí.

Theo quy định tại Nghị định, thương nhân xuất, nhập khẩu khí phải đáp ứng các điều kiện sau:
(1) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định;
(2)  Có cầu cảng hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 05 năm cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng;
(3) Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn;
(4)  Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định;
(5) Có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường đối với thương nhân xuất, nhập khẩu LPG kinh doanh LPG chai.

Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện (1), (2), (3) như trên còn phải có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Quy định mới đã bỏ điều kiện về kho tổng dung tích các bồn chứa tối thiểu cụ thể đối với LPG, LNG và CNG.

* Nội dung chi tiết Nghị định 87/2018/NĐ-CP : Xem tại đây