Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan.
Bài viết: Thu Trang10/05/2018 10:00 AM

Ngày 20/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 05/6/2018.

Sửa đổi, bổ sung quy  định về đối tượng phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan.

Theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, đối tượng phải làm thủ tục hải quan gồm:

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý, sản phẩm văn hóa, di vật, cổ vật, bảo vật, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; các vật phẩm khác xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trong địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan;

2. Phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, đường sông xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Đối tượng chịu sự kiểm tra hải quan gồm:

1. Đối tượng phải làm thủ tục hải quan.

2. Vật dụng trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

3. Hồ sơ hải quan và các chứng từ liên quan đến đối tượng phải làm thủ tục hải quan.

Đối tượng chịu sự giám sát hải quan gồm:

1. Đối tượng phải làm thủ tục hải quan.

2. Vật dụng trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

3. Hàng hóa, phương tiện vận tải trong địa bàn hoạt động hải quan; hàng hóa là máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu đang lưu giữ tại các cơ sở sản xuất của tổ chức, cá nhân.

4. Hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành được đưa về bảo quản chờ thông quan;

5. Hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan.

Nghị định 59/2018/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 Điều 7 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 như sau: “1. Người khai hải quan khai thông tin, nộp chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Thời điểm khai thông tin, nộp chứng từ điện tử thực hiện theo quy định của Luật hải quan, pháp luật quản lý chuyên ngành và các văn bản hướng dẫn.

3. Người khai hải quan tiếp nhận kết quả xử lý từ các cơ quan nhà nước thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Người khai hải quan không phải nộp, xuất trình chứng từ giấy đối với các chứng từ đã được tiếp nhận, xử lý thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, trừ các chứng từ phải nộp bản giấy theo quy định của pháp luật”.

“Cổng thông tin một cửa quốc gia” là một hệ thống thông tin tích hợp để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hành chính của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.”