Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa XK, NK tại nhà máy của Công ty CP Đầu tư và XNK Quảng Ninh.
Bài viết: Châu Giang6/03/2018 4:00 PM

Ngày 5/3/2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 172/QĐ-HQQN về việc công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa XK, NK tại nhà máy của Công ty CP Đầu tư và XNK Quảng Ninh.

Địa điểm kiểm tra hàng hóa XK, NK tại nhà máy của Công ty CP Đầu tư và XNK Quảng Ninh có tổng diện tích 7.500m2; địa chỉ: xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm kiểm tra hàng hóa XK, NK tại nhà máy của Công ty CP Đầu tư và XNK Quảng Ninh chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát về hải quan của Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Việc kiểm tra thực tế đối với các lô hàng XK, NK được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Quyết định số 172/QĐ-HQQN của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh có hiệu lực trong thời hạn 02 năm kể từ ngày ký.