Thực hiện hiệu quả Tuyên ngôn phục vụ khách hàng
Bài viết: Châu Giang28/11/2017 10:00 AM

Nhận thức đúng đắn ý nghĩa, tầm quan trọng của Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, trong những năm qua, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã chủ động phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cam kết của ngành Hải quan đối với khách hàng.

Hải quan Quảng Ninh thực hiện hiệu quả cam kết của ngành Hải quan trước cộng đồng xã hội

Ngày 09/02/2011, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 225/QĐ-TCHQ ban hành “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” của Tổng cục Hải quan. “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” thể hiện sự cam kết của ngành Hải quan trước cộng đồng xã hội về việc đảm bảo tạo thuận lợi, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về Hải quan đối với các hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch quốc tế.

Ngày 3/4/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 952/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi một số nội dung của Tuyên ngôn phục vụ khách hàng.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thường xuyên phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, người lao động việc chấp hành nghiêm túc Tuyên ngôn phục vụ khách hàng của ngành Hải quan.

Tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, bảng Tuyên ngôn phục vụ khách hàng và phương châm hành động của Hải quan Việt Nam “Chuyên nghiệp – Minh bạch – Hiệu quả”; phương châm phục vụ của công chức Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh “Thái độ: Văn minh, lịch sự; Tác phong: Nhanh nhẹn; Tinh thần: nhiệt tình, tận tụy” được treo tại các vị trí trạng trọng tại trụ sở nơi làm việc, nơi giao dịch và địa điểm làm thủ tục hải quan. Tại các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng của đơn vị kết hợp tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng. Và kết quả thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng được coi là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại cán bộ công chức hàng năm.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền Tuyên ngôn phục vụ khách hàng được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chú trọng thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua website Cục Hải quan Quảng Ninh và qua các hội nghị đối thoại, tham vấn Hải quan – Doanh nghiệp, qua những buổi làm việc trực tiếp của lãnh đạo Cục Hải quan tinh, Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc với doanh nghiệp…

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng đẩy mạnh các biện pháp đôn đốc, theo dõi việc tuân thủ các phương châm hành động và các cam kết chung của Tuyên ngôn. Điểm sáng là những kết quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan; đổi mới trong công tác lãnh đạo,chỉ đạo điều hành; tăng cường thanh kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ công chức vi phạm kỷ luật kỷ cương, liêm chính hải quan (nếu có) và động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Việc triển khai thực hiện nghiêm túc Tuyên ngôn phục vụ khách hàng đã giúp nâng cao nhận thức của cán bộ công chức về trách nhiệm phục vụ khách hàng trước cộng đồng xã hội về việc đảm bảo tạo thuận lợi, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan đối với các hoạt động thương mại, đầu tư du lịch quốc tế. Tinh thần thái độ, ý thức trách nhiệm, năng lực công tác, tác phong giải quyết công việc trên từng cương vị công tác được nâng lên, góp phần tích cực tạo thuận lợi cho hoạt động XNK và du lịch quốc tế phát triển đúng quy định và thông lệ quốc tế.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, trong thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Quản Ninh tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa Lãnh đạo Cục, Cấp ủy, các Chi Đảng bộ, Đoàn thể trong công tác quản lý, giáo dục cán bộ, công chức về ý thức rèn luyện tính tự giác, kỷ luật trong công tác. Đồng thời, tăng cường kiêm tra, giám sát việc thực hiện các quy tắc, chuẩn mực ứng xử đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở, kỷ luật hành chính và việc cháp hành Tuyên ngôn phục vụ khách hàng tại các đơn vị thuộc, trực thuộc.

Đặc biệt, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chú trọng công tác cán bộ; phân công cán bộ phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, kết hợp với luân chuyển định kỳ để phát triển kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tế cũng như phòng ngừa những tiêu cực có thể xảy ra trong thực thi nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan tiếp tục chủ động đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp thông qua các hoạt động như: định kỳ tổ chức các Hội nghị đối thoại, tham vấn Hải quan – Doanh nghiệp; thường xuyên rà soát, đánh giá lại các quy trình thủ tục hải quan hiện hành và trao đổi, nắm bắt từ phía doanh nghiệp, kịp thời phát hiện các quy trình thủ tục, chính sách quản lý hàng hóa XNK không còn phù hợp, chồng chéo… Từ đó có những kiến nghị với các Bộ, Ngành, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Quảng Ninh… để sửa đổi, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan thông qua triển khai hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; triển khai vận hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tích cực tham gia thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo lộ trình đã được Tổng cục Hải quan phê duyệt…

 

Thời gian qua, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK, XNC qua địa bàn Quảng Ninh cơ bản chấp hành tốt các chế độ chính sách pháp luật Hải quan. Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp vi phạm về khai báo, làm thủ tục hải quan.

Cục Hải quan tỉnh Quản Ninh khuyến cáo cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức cần cập nhật chế độ chính sách, văn bản mới có liên quan đến hoạt động XNK, XNC, những thay đổi trong chính sách của Nhà nước và các quy định liên quan của ngành Hải quan nhằm thực hiện đúng thủ tục, tiết kiệm chi phí, thời gian, tránh sai sót trong quá trình làm thủ tục hải quan.

(Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh)