Biểu thuế áp mã
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Danh bạ điện thoại Tổng cục Hải quan
Luật thuế XK, thuế NK năm 2016
Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh
Chuyên mục phòng, chống tham nhũng
Tra cứu nợ thuế
Phòng truyền thống điện tử
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/60/CM1%20(1).png
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/61/CM2.png
Ngày pháp luật Hải quan năm 2017 diễn ra từ 31/8-30/9/2017.
Bài viết: Châu Giang  - 30/08/2017 2:00 PM

Ngành Hải quan đang đẩy mạnh quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả Ngày pháp luật Hải quan. Ngày pháp luật Hải quan được tiến hành từ 31/8 đến 30/9/2017, cao điểm thực hiện hoạt động từ 4/9 đến 11/9/2017.

Theo Tổng cục Hải quan, thời gian tổ chức ngày pháp luật 2017 Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi chung là Ngày pháp luật Việt Nam) từ ngày 16/9 đến 31/11/2017, tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ 6/11 đến 11/11/2017; Ngày pháp luật Tài chính được tiến hành từ 15/8 đến 15/9/2017, cao điểm được thực hiện từ 24/8 đến 31/8/2017; Ngày pháp luật Hải quan được tiến hành từ 31/8 đến 30/9/2017, cao điểm thực hiện hoạt động từ 4/9 đến 11/9/2017.

Để thực hiện hiệu quả Ngày pháp luật Hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan rà soát xây dựng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình, kế hoạch thuộc trách nhiệm chủ trì, xây dựng của đơn vị, trọng tâm là việc xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật thuế XK, thuế NK; Luật Hải quan 2014.

Đồng thời, rà soát để tham mưu cho Tổng cục trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển thị trường, cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020.

Huy động CBCC, viên chức tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện phổ biến, tuyên truyền thông qua các phương thức khác nhau như phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các báo đài, tạp chí, đăng tải để cương, phát hành tài liệu giới thiệu, phổ biến, đồng thời tổ chức triển khai đến các đối tượng điều chỉnh trực tiếp.

Đẩy mạnh thực thi các giải pháp cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính hải quan, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Bên cạnh đó, chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của ngành Hải quan năm 2017. Hướng dẫn, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm các kiến nghị, vướng mắc của cá nhân, tổ chức, DN, các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hải quan.

Đẩy mạnh việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, công khai, minh bạch, đối thoại chính sách bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với hoạt động của Ngành.

Đặc biệt, trong tuần lễ cao điểm của “Ngày Pháp luật Việt Nam” và “Ngày Pháp luật Hải quan” năm 2017, Tổng cục Hải quan yêu cầu Báo Hải quan, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan, trang thông tin điện tử của các cục hải quan tỉnh, thành phố, Bản tin Nghiên cứu hải quan tập trung thực hiện đưa tin, viết bài, trả lời phỏng vấn để tuyên truyền về công tác xây dựng và triển khai thi hành pháp luật hải quan.

Tăng cường số tin, bài về các hoạt động phổ biến, tuyên truyền pháp luật, chú trọng tuyên truyền nội dung một số văn bản quy phạm pháp luật và các hoạt động có liên quan như: Luật Hải quan 2014, Luật thuế XK, thuế NK 2016, dự án VNACCS/VCIS, cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN, gương người tốt, việc tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao…

Bài viết: Châu Giang
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2009 cục Hải Quan Quảng Ninh
Địa chỉ: Số 5, Phố Bến Đoan, Phường Hồng Gai, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0333 826 148; Email: quangninhcustoms@gmail.com