14/07/2020 4:00 PM
Thông báo kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020
4/07/2020 10:00 AM
Thông báo về việc tìm chủ sở hữu tang vật vi phạm hành chính
12/06/2020 9:00 AM
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
29/05/2020 11:00 PM
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
19/05/2020 5:00 PM
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
13/05/2020 10:00 AM
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
17/03/2020 6:00 PM
Đội KSHQ số 1 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản