Sửa đổi, bổ sung quy định áp dụng chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệpSửa đổi, bổ sung quy định áp dụng chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệpNgày 28/01/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 07/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.