Biểu thuế áp mã
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Danh bạ điện thoại Tổng cục Hải quan
Luật thuế XK, thuế NK năm 2016
Chuyên mục phòng, chống tham nhũng
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/60/CM1%20(1).png
Tra cứu nợ thuế
Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh
Phòng truyền thống điện tử
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/61/CM2.png
Kiểm tra chất lượng hàng hóa NK qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Thủ tục kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập vào Việt Nam thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ, áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia được quy định tại Thông tư liên tịch số 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN mới ban hành 03/6/2016.

Trong đó quy định, hồ sơ để thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu gồm:

- Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (theo các chỉ tiêu thông tin tại Mẫu 1 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này);

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu;

- Hóa đơn;

- Kết quả đánh giá sự phù hợp (Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Chứng thư giám định);

- Hợp đồng (với hàng hóa là sản phẩm thép cốt bê tông);

- Danh mục hàng hóa (Packing list);

- Kết quả xử lý của cơ quan xử lý.

Thông tư cũng quy định rõ, trong bộ hồ sơ thì Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu được nộp dưới hình thức chứng từ điện tử.

Các giấy tờ sau được nộp dưới hình thức chứng từ điện tử chuyển đổi từ chứng từ giấy: Tờ khai hàng hóa nhập khẩu; hóa đơn; kết quả đánh giá sự phù hợp; hợp đồng; danh mục hàng hóa.

Trường hợp tờ khai hàng hóa nhập khẩu là tờ khai điện tử thì người khai không phải nộp tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

Trường hợp kết quả đánh giá sự phù hợp đã được cấp bằng phương thức điện tử và được tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định gửi đến Cổng thông tin một cửa quốc gia thì người khai không phải nộp kết quả đánh giá sự phù hợp.

Thông tư cũng quy định về đăng ký tài khoản người sử dụng, trách nhiệm của người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia; quy trình khai, tiếp nhận, trao đổi và phản hồi thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia cũng như cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin thực hiện các thủ tục hành chính một cửa.

Thông tư liên tịch 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2016.

(Bài viết: Phượng Diễm - Cộng tác viên; Ngày 16/6/2016)

© Bản quyền 2009 cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Số 5, Trần Quốc Nghiễn, Phường Hòn Gai, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 020 33 826 148; Email: quangninhcustoms@gmail.com